SiNAPSA, Monday, 27. May 2024

eSiNAPSA

Spletna revija za znanstvenike, strokovnjake
in nevroznanstvene navdušence

Pogoji za raziskovanje s prepovedanimi drogami

Milan Krek

V skladu s slovenskim zakonom o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami so prepovedane droge rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo primerno socialno stanje ljudi in so opredeljene v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog 1 2.

Razvrstitev prepovedanih drog sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zdravstvo. Seznam mora vsebovati za vse substance mednarodno nezaščiteno ime v latinski verziji ali drugo priznano ime ter kemijsko ime, empirično formulo in molekulsko težo 1.

Prepovedane droge so v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog razvrščene v tri skupine:
- v prvo skupino so razvrščene rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba, in se ne uporabljajo v medicini.
- V drugo skupino so razvrščene rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba, in se lahko uporabljajo v medicini.
- V tretjo skupino so razvrščene rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba, in se lahko uporabljajo v medicini 1.

Proizvodnja, promet in posest prepovedanih drog iz prve skupine se lahko pogojno opravlja le v znanstveno-raziskovalne in učne namene. Prepričanje, ki se ga pogosto sliši v javnosti, da je raziskovanje z drogami prepovedano, je torej zmotno. Prepovedane droge iz druge in tretje skupine se lahko proizvajajo, dajejo v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, učne in znanstveno-raziskovalne namene 1.

Obstoječa zakonodaja pogojno dovoljuje uporabo drog, ki so navedene v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog v znanstvene namene. Dovoljenje za opravljanje znanstvene dejavnosti z drogami, ki so navedene v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog, lahko raziskovalci pridobijo le s predhodno vlogo, na podlagi katere izda dovoljenje za raziskovanje s prepovedano drogo minister za zdravje. Raziskovalci morajo vložiti posebno prošnjo za raziskovanje z drogami, ki so razvrščene v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog. Brez dovoljenja Ministrstva za zdravje ni mogoče legalno izvajati raziskav s substancami iz Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. Če bi raziskovalec izvajal raziskavo brez tega dovoljenja ali mimo pogojev, ki so zapisani v dovoljenju, bi deloval v nasprotju z zakonodajo in bi bil tudi kazensko odgovoren, v sklazu s 186. člena Kazenskega zakonika Slovenije 3. Deloval pa bi tudi v nasprotju z Zakonom o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 1.

Zaključek

Raziskovanje z drogami, ki so navedene v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog, je v Sloveniji mogoče, vendar je treba predhodno pridobiti posebno dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje raziskovalnega dela. V dovoljenju bodo zapisani pogoji, pod katerimi lahko raziskovalec izvaja raziskovalno delo. Če raziskovalec tega dovoljenja ne pridobi ali dela v nasprotju z vsebino dovoljenja, ki mu ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, deluje v nasprotju z Zakonom o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in Kazenskim zakonikom Slovenije in je za to dejanje lahko tudi prekrškovno in kazensko preganjan obravnavan in kaznovan. Zato je smiselno pravočasno zaprositi za dovoljenje za raziskovalno delo s substancami iz Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog in se z doslednim upoštevanjem vsebine izdanega dovoljenja s strani Ministrstva za zdravje izogniti nepotrebnim zapletom. Ker se Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog pogosto spreminja, je treba pred raziskavo preveriti, katere snovi so dejansko uvrščene na seznam nadziranih snovi v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog.

    ___
  1. Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ). 

  2. Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 45/14, 22/16 in 14/17) 

  3. Kazenski zakonik Slovenije. UL RS. št. 55/2008. 

Milan Krek, dr. med., spec. javnega zdravja
Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Koper,
Vojkovo nabrežje 4a.
Koper 6000